लोक सेवा परिक्षामा सामना गरिने प्रमुख ८ समस्याको समाधान