लोक सेवा आयोगको अधिकृत तहको परिक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु