नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवस्था, अभ्यास र चुनौती (भाग १)