घुँडा धसेर लोकसेवा पढ्नेले त्यसरी नै काम किन गर्दैन ?